Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
W przypadku konieczności wniesienia opłaty za egzamin, należy wypełnić poniższy formularz z danymi, przyciskiem „pobierz” znajdującym się pod formularzem pobrać dokumenty do wydruku i wydrukować. Wydrukowany załącznik 26a wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty na konto wskazane w wygenerowanych dokumentach trzeba przesłać na adres OKE w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.

Razem z załącznikiem 26a generowany jest blankiet przekazu pieniężnego. Osoby, które dokonując płatności nie będą korzystać z gotowego wydruku powinny koniecznie w tytule opłaty podać nr sprawy (numer znajduje się na załączniku 26a poniżej kodu kreskowego).

Dokumenty są przygotowane w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html