Harmonogram

HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – 2018

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu w rekrutacyjnym od 14.05.2018 r. – 30.05.2018 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnych o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r.
  3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.06.2018 r. godz. 12.00
  4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 05.07.2018 r. do godz. 15.00
  5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06.07.2018r. o godz. 12.00
  6. Poinformowanie przez dyrektorów szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 09.07.2018r.